Філософія релігії в Україні

Posts tagged ‘Бабій М.Ю.’

Філософія релігії в Україні: варіативність стратегій осмислення предмету

Image

64 число часопису-квартальника “Українське релігієзнавство” присвячене сучасним вітчизняним дослідженням у галузі філософії релігії, а саме темі «Філософія релігії в сучасній Україні: варіативність стратегій осмислення предмету». В ньому щонайперше знаходимо статті, спеціально підготовлені учасниками трьох Круглих столів із філософії релігії, що відбулися протягом 2010-2012 років у Києві та зібрали до діалогу на предметно-методологічні теми цілу низку цікавих та самобутніх науковців.

Без перебільшення можна сказати, що надзвичайним досягненням вітчизняної філософії релігії є присутність  на наших Круглих столах представників різноманітних світоглядних позицій, шкіл, методологічних напрямків. Філософія – спільна територія, місце, де зустрічаються спраглі вкорінення у суті буття, гідні причетності до самої його істини. Філософія релігії в контекстуальному аспекті постає місцем зустрічі причетних до пошуку глибинних спонук духовного натхнення життя людського у його прагненні понадлюдської, понадприродної висоти вимірах. Вірогідно, що людина прагматично-приземлена та метафізично недалека не збагне жодної користі чи практичного сенсу від подібних дискусій на теми, зовсім не дотичні до емпіричної конкретики чи економічних, технологічних, програмоконструюючих потреб певного суспільства або ж ідеологічного попиту відповідних суспільних груп. Як не збагне вона і того, як можливе конструктивне спілкування між настільки різнозорими та різнозосередженими, різномовними та різнозацікавленими співбесідниками. Та ми б заперечили: не хлібом єдиним, але Людиною, її духом, душею, її натхненням та майбуттям не варто ніколи нехтувати. Бо ж мине і ця доба, і сучасна економічна, політична, суспільна криза, зміняться навчальні програми й вектор гуманітарної політики, а людина з її незмінним попитом на таїну та запитом на одвічний сенс спрагло вдивлятиметься в очі позачасової істини та тулитиметься до понаддійснісних очевидностей. (більше…)

Сарапін О.В. Дискусія. Третій Круглий стіл із філософії релігії.

Дискусія після доповіді Сарапіна Олександра Васильовича (к.філос.н., доц.) під час Третього Круглого столу із філософії релігії (Київ, 24.04.2012) (більше…)

Бабій М.Ю. Функціональність релігії в площині предметного поля філософського релігієзнавства.

Бабій Михайло Юхимович

к.філос.н., провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії  ім. Г.С. Сковороди НАН України

 Функціональність релігії в площині предметного поля філософського релігієзнавства: методологічні підходи та сутність

Виступ на Третьому Круглому столі із філософії релігії 24 квітня 2012 р.

 

Відомо, що філософія релігії експлікується як самостійне дисциплінарне утворення, яке нерозривно пов’язане з релігієзнавчим контекстом. Вона постає як сукупність філософських понять, методологічних принципів, концепцій, які дають можливість розкрити, осмислити парадигмальні координати об’єкта філософського релігієзнавства – релігії, в різноманітті її виявів: «як світогляду – системи релігійних поглядів на світ у цілому, на місце в ньому людини як певної сукупності ідеалів, переконань, релігійно обумовленої мотивації», її способу буття; як ідеології, світовідчуття, як віри. Тобто філософія релігії постає як спеціалізована сфера філософських досліджень, які уможливлюють осмислення феномена релігії, його джерел, філософських основ релігії, її сутності, а також її функціональності, місця й ролі в духовному житті віруючої особистості, у зв’язку з сенсом буття останньої, пошуком істини, моральної правди.

У цьому зв’язку варто нагадати що релігія – це не просто сукупність догм і моральних приписів й обрядів. Це універсальна, своєрідна «наука життя», яка постає певним чином як «особливий життєвий досвід зі своїми цінностями, уявленнями, надіями, приписами, установками»,  що знаходять своє вираження в цілісному світовідчутті, і яка постає реальністю повсякденного буття віруючої особистості. (більше…)

Програма Третього Круглого столу із філософії релігії

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Українська асоціація релігієзнавців

Кафедра філософії Прикарпатського Національного університету ім.В.Стефаника

Третій Круглий стіл із філософії релігії.

24 квітня 2012 р.  (вівторок)

м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, к. 421

Сучасні підходи у філософії релігії як стратегії осмислення предмету чи способи розкриття інтерпретативного потенціалу міркувань про нього. (більше…)

Бабій М. Функціональність релігії в площині предметного поля філософського релігієзнавства: методологічні підходи та сутність

Бабій Михайло Юхимович

к.філос.н., провідний науковий співробітник  Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Функціональність релігії в площині предметного поля філософського релігієзнавства: методологічні підходи та сутність.

Анотація виступу на 3-тьому Круглому столі із філософії релігії.

Авторське право на текст анотації, висловлені тут думки та ідеї повністю належить Бабію М.Ю..  При використанні необхідно посилатися на нашу сторінку із обов,язковою вказівкою  автора. (більше…)

Хмаринка позначок