Філософія релігії в Україні

Archive for the ‘Круглий стіл 2’ Category

Філософія релігії в Україні: варіативність стратегій осмислення предмету

Image

64 число часопису-квартальника “Українське релігієзнавство” присвячене сучасним вітчизняним дослідженням у галузі філософії релігії, а саме темі «Філософія релігії в сучасній Україні: варіативність стратегій осмислення предмету». В ньому щонайперше знаходимо статті, спеціально підготовлені учасниками трьох Круглих столів із філософії релігії, що відбулися протягом 2010-2012 років у Києві та зібрали до діалогу на предметно-методологічні теми цілу низку цікавих та самобутніх науковців.

Без перебільшення можна сказати, що надзвичайним досягненням вітчизняної філософії релігії є присутність  на наших Круглих столах представників різноманітних світоглядних позицій, шкіл, методологічних напрямків. Філософія – спільна територія, місце, де зустрічаються спраглі вкорінення у суті буття, гідні причетності до самої його істини. Філософія релігії в контекстуальному аспекті постає місцем зустрічі причетних до пошуку глибинних спонук духовного натхнення життя людського у його прагненні понадлюдської, понадприродної висоти вимірах. Вірогідно, що людина прагматично-приземлена та метафізично недалека не збагне жодної користі чи практичного сенсу від подібних дискусій на теми, зовсім не дотичні до емпіричної конкретики чи економічних, технологічних, програмоконструюючих потреб певного суспільства або ж ідеологічного попиту відповідних суспільних груп. Як не збагне вона і того, як можливе конструктивне спілкування між настільки різнозорими та різнозосередженими, різномовними та різнозацікавленими співбесідниками. Та ми б заперечили: не хлібом єдиним, але Людиною, її духом, душею, її натхненням та майбуттям не варто ніколи нехтувати. Бо ж мине і ця доба, і сучасна економічна, політична, суспільна криза, зміняться навчальні програми й вектор гуманітарної політики, а людина з її незмінним попитом на таїну та запитом на одвічний сенс спрагло вдивлятиметься в очі позачасової істини та тулитиметься до понаддійснісних очевидностей. (більше…)

Виступ. Горкуша Оксана Василівна. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

К.філос.н., науковий співробітник ВР ІФ НАНУ Горкуша Оксана Василівна зазначила, що наперекір висловленим сьогодні деяким скептичним думкам, актуальність здійснення сучасних досліджень із філософії релігії в її особливій проблемній сфері підтверджується гостротою й жвавістю сьогоднішньої дискусії. (більше…)

Виступ. Яроцький Петро Лаврентійович. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

Д.філос.н., проф., провідний науковий співробітник ВР ІФ НАНУ Яроцький Петро Лаврентійович знову повернувся до теоретично-академічної тематики нашого круглого столу. Висловлюючи свої думки з приводу сучасних актуальних проблем для осмислення філософами релігії, він привернув нашу увагу до тих процесів, що відбуваються сьогодні в теологічній та релігійно-філософській царині.  (більше…)

Виступ. Новікова Катерина. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

Аспірантка Ягелонського Університету (магістр теології і філософії) Новікова Катерина продовжила розмірковування щодо особливих методів пізнання, застосовуваних релігійними філософами. (більше…)

Виступ. Чорноморець Юрій Павлович. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

Знову до проблеми розмежування філософії релігії та релігійної філософії нашу бесіду повернув к. філос. н., доцент Чорноморець Юрій Павлович(більше…)

Виступ. Головащенко Сергій Іванович. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

К. філос.н., доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету “Києво-Могилянська Академія” Головащенко Сергій Іванович висловився гостро, критично  й  провокативно. Не вдаючись до теоретичних міркувань щодо адекватних критеріїв розмежування філософії релігії та релігійної філософії, він, натомість, піддав сумніву адекватність самої постановки подібної проблеми сьогодні. На його думку, ефективність певних наукових міркувань із даної галузі залежить від валідності та релевантності останньої суспільно-історичним запитам тієї чи іншої доби. Оскільки ж сьогоні відсутня  функціональна ефективність предметних досліджень із філософії релігії, оптимістичною та позитивною стратегією для філософів релігії залишається здійснення досліджень із історії філософії релігії. (більше…)

Виступ. Сарапін Олександр Васильович. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

К.філос.н., доцент кафедри релігієзнавства КНУ імені Т.Шевченка Сарапін Олександр Васильович у тезовому викладі прослідкував 3 причини ототожнення та 10 критеріїв розрізнення філософії релігії та релігійної філософії. (більше…)

Виступ. Филипович Людмила Олександрівна. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

Д.філос.н., проф., завідувач відділом ВР ІФ НАНУ Филипович Людмила Олександрівна сконцентрувала свій виступ на світовому досвіді інституційної демаркації між світськими та релігійновмотивованими дослідниками. (більше…)

Виступ. Павленко Павло Юрійович. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”.

Д.філос.н., старший науковий  співробітник ВР ІФ НАНУ Павленко Павло Юрійович повернув розмову до  необхідності ( задля уникнення хаосу у викладацько-дослідницьких колах) чіткого розмежування філософії релігії та релігійної філософії й  теології, спираючись на свій редакторський досвід. (більше…)

Виступ. Шевченко Віталій Володимирович. Другий круглий стіл “Проблематико-методологічні розмежування філософії релігії та релігійної філософії”

Д.філос.н., професор, Провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України Шевченко Віталій Володимирович. (більше…)

Хмаринка позначок