Філософія релігії в Україні

Archive for the ‘Круглий стіл 1’ Category

Філософія релігії в Україні: варіативність стратегій осмислення предмету

Image

64 число часопису-квартальника “Українське релігієзнавство” присвячене сучасним вітчизняним дослідженням у галузі філософії релігії, а саме темі «Філософія релігії в сучасній Україні: варіативність стратегій осмислення предмету». В ньому щонайперше знаходимо статті, спеціально підготовлені учасниками трьох Круглих столів із філософії релігії, що відбулися протягом 2010-2012 років у Києві та зібрали до діалогу на предметно-методологічні теми цілу низку цікавих та самобутніх науковців.

Без перебільшення можна сказати, що надзвичайним досягненням вітчизняної філософії релігії є присутність  на наших Круглих столах представників різноманітних світоглядних позицій, шкіл, методологічних напрямків. Філософія – спільна територія, місце, де зустрічаються спраглі вкорінення у суті буття, гідні причетності до самої його істини. Філософія релігії в контекстуальному аспекті постає місцем зустрічі причетних до пошуку глибинних спонук духовного натхнення життя людського у його прагненні понадлюдської, понадприродної висоти вимірах. Вірогідно, що людина прагматично-приземлена та метафізично недалека не збагне жодної користі чи практичного сенсу від подібних дискусій на теми, зовсім не дотичні до емпіричної конкретики чи економічних, технологічних, програмоконструюючих потреб певного суспільства або ж ідеологічного попиту відповідних суспільних груп. Як не збагне вона і того, як можливе конструктивне спілкування між настільки різнозорими та різнозосередженими, різномовними та різнозацікавленими співбесідниками. Та ми б заперечили: не хлібом єдиним, але Людиною, її духом, душею, її натхненням та майбуттям не варто ніколи нехтувати. Бо ж мине і ця доба, і сучасна економічна, політична, суспільна криза, зміняться навчальні програми й вектор гуманітарної політики, а людина з її незмінним попитом на таїну та запитом на одвічний сенс спрагло вдивлятиметься в очі позачасової істини та тулитиметься до понаддійснісних очевидностей. (більше…)

Філософія релігії в Україні: на кордоні між апологією та запереченням (спростуванням) релігії (філософії релігії).

Горкуша О., к.філос.н., наук.співр. ВР ІФ НАНУ

Філософія релігії в Україні: на кордоні між апологією та запереченням (спростуванням) релігії (філософії релігії).

Виступ на 1-му Круглому столі із Філософії Релігії в Україні “Філософія релігії в сучасній Україні як індикатор трансформаційних процесів суспільного буття релігії” (5 березня 2010, Київ).

Філософія релігії в сучасній Україні знаходиться в надзвичайно скрутному становищі. Сумніву піддається сама необхідність існування такої галузі та змістовне наповнення досліджень із філософії релігії, що здійснюються в сучасній Україні. Сумніву піддається легітимність наявних досліджень із філософії релігії в методологічному та практичному плані.
Така ситуація, на мою думку, є співголосною із ситуацією загальної світоглядної розгуби сучасного світу та гуманітаристики. Водночас вона провокує необхідність актуалізації філософії релігії самими мислителями, які вважають себе причетними до цієї галузі.
Така ситуація є похідною від принципової невизначеності самого предмету нашого дослідження. У щонайзагальнішому осмисленні ми помічаємо принаймні два протилежні підходи до предмету філософії релігії: уніфікаційний, який спирається на переконання в наявності деякого культурно-соціального феномену, що ми називаємо релігією, який, однак, може існувати у різних формах та трансформуватися залежно від контексту; та констатативний, який фіксує наявність безлічі різноманітних феноменів або ж культурно-суспільних варіацій, які ми умовно позначаємо збірним поняттям «релігія». І у цих двох підходах також спостерігаються поляризаційні тенденції суспільно-світоглядних пошуків сучасності.   (більше…)

Філософія релігії як «буття на межі» філософії і релігії

Михайло Черенков. д.філос.н.

Філософія релігії як
«буття на межі» філософії і релігії

За наслідками Першого Круглого столу із Філософії релігії. При використанні – посилання обов,язкові.

Українське релігієзнавство вже відбулось як самостійний комплекс наукових дисциплін з цілою картою власних дослідницьких територій. Однак залишається актуальною проблема демаркації кордонів, взаємин із суміжними проблемними полями. Історія, соціологія, психологія є близькими зовнішніми сусідами, і в той же час мають внутрішній вплив, своїх прибічників, свої методологічні школи всередині релігієзнавства. Власне, релігієзнавство як наука сформувалося на основі синтезу названих методологій, які застосовувались до нової області досліджень.
Подвійність автономного статусу та синтетичної природи найбільш очевидно виявляється у відносинах релігієзнавства та філософії. Релігієзнавство відноситься до філософських наук, але обстоює власну автономію, використовуючи філософію лише у випадках, зумовлених власними інтересами. Взаємини релігієзнавства з філософією складніші у порівнянні з іншими гуманітарними науками: прагнення до автономії першої конфліктує з універсалістськими амбіціями останньої. Виходом з цієї апорії може бути така інтеграція знань, в якій релігієзнавство отримає рецепцію філософської культури, а в масиві філософських знань відкриються нові, релігійні виміри.  (більше…)

Перший круглий стіл “Філософія релігії в сучасній Україні як індикатор трансформаційних процесів суспільного буття релігії”. Змістовний перебіг.

 

5 березня 2010 року у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди відбувся Перший круглий стіл “Філософія релігії в сучасній Україні як індикатор трансформаційних процесів суспільного буття релігії”.

Ідея його проведення виникла в результаті міжособистісної комунікації з приводу наукових інтересів між декількома філософами релігії (д.філос.н., проф., засл.діяч науки і техніки Колодний А.М., д.філос.н.,проф. Филипович Л.О., д.філос.н., проф. Ларіонова В.К., к.філос. н., доц. Сарапін О.В., к.філос.н. Горкуша О.В.) та з іншими нашими колегами, які висловлюючи ідеї й пропозиції, обіцяли активніше долучитися в майбутньому. Тож в обговоренні необхідності започаткування цих заходів брали участь представники Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, Прикарпатського Національного університету ім.. В.Стефаника, Київського Національного університету ім.. Т.Шевченка. Більшість із них є членами Української Асоціації релігієзнавців. (більше…)

Запрошуємо до співпраці філософів релігії

Шановні колеги!!!

З метою актуалізації Філософії релігії як галузі академічного релігієзнавства в сучасній Україні та оптимізації комунікації між філософами релігії Українська Асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України започатковує проведення цілої низки наукових заходів. Така ідея виникла в результаті міжособистісної комунікації з приводу наукових інтересів між декількома філософами релігії (д.філос.н., проф., засл.діяч науки і техніки Колодний А.М., д.філос.н.,проф. Филипович Л.О., д.філос.н., проф. Ларіонова В.К., к.філос. н., доц. Сарапін О.В., к.філос.н. Горкуша О.В.) та з іншими нашими колегами, які висловлюючи ідеї й пропозиції, обіцяли активніше долучитися в майбутньому. Тож в обговоренні необхідності започаткування цих заходів брали участь представники Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, Прикарпатського національного педагогічного університету ім.. В.Стефаника, Київського Національного університету ім.. Т.Шевченка. Більшість із них є членами Української Асоціації релігієзнавців. Внаслідок висловлених ідей та побажань ми сформулювали мінімальний початковий перелік можливих тем для обговорення на Круглих столах та Наукових конференціях, виділили ті проблеми галузі, які видались нам найбільш потребуючими нагального обговорення. (більше…)

Перший круглий стіл “Філософія релігії в сучасній Україні як індикатор трансформаційних процесів суспільного буття релігії”.

Шановні колеги!!!
З метою актуалізації Філософії релігії як галузі академічного релігієзнавства в сучасній Україні та оптимізації комунікації між філософами релігії Українська Асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України започатковує проведення цілої низки наукових заходів.
5 березня 2010 року об 11 годині у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАНУвідбудеться Перший круглий стіл “Філософія релігії в сучасній Україні як індикатор трансформаційних процесів суспільного буття релігії”. (більше…)

Хмаринка позначок