Філософія релігії в Україні

міжнародна конференція

«Філософія релігії  і феноменологія релігії:

демаркація предметних полів»

ПРОГРАМА

м. Івано-Франківськ

 

13-14 грудня 2010

 

Організатори:

Координаційна рада країн СНД і Балтії

з проблем теоретичного і практичного релігієзнавства

 

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника

Філософський факультет

Кафедри філософії та релігієзнавства і теології

 

Національна Академія наук України

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди

Відділення релігієзнавства

 

Яґеллонський університет

Інститут релігієзнавства

Кафедра історії релігій

 

Українська Асоціація релігієзнавців

 

Понелілок, 13.12.2010

Пленарне засідання

10.00-11.00

Привітальне слово учасникам конференції висловлять:

Ректор ПрНУ

Л.Филипович, докт.філос.н., проф.., віце-президент УАР (Київ, Україна)

Декан філософського факультету факультету ПрНУ

К.Банек, доктор філософії, професор, директор Ін-ту релігієзнавства Ягеллонського університету (Краків, Польща)

11.00-12.30

Доповіді:   (по 25 хв.)

1. Шахнович Марианна Михайловна, Профессор, д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой  философии религии и религиоведения Философского факультета Санкт-Петербургского Государственного университета

“Современная феноменология религии и  антропологические исследования”

2. Елбакян Катерина Сергіївна, доктор філософських наук, професор Академії праці і соціальних відносин (г. Москва)

«Философия религии от Ф. Ницше до А. Бергсона»

3. Ларіонова Вікторія Костянтинівна, доктор філософських наук, професор, Завідувач кафедри філософії ПрНУ ім. В. Стефаника

«Феноменологія релігії як освітня дисципліна: предметне наповнення, проблемна зорієнтованість»

4. Кияк Святослав Романович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології  ПрНУ ім. В. Стефаника

«Феномен релігії: діалектика взаємин теології, релігієзнавства і філософії релігії»

13.00-14.00

Презентація друкованих новинок із філософії та феноменології релігії, зокрема:

Ларіонова В.К., д.філос.н., проф. Феноменологія релігії. Посібник для студентів. – Івано-Франківськ, 2010.

Гоффманн Генрик, проф. Історія релігієзнавства в Польщі. /Пер. з поль. Новікова К., Переднє слово проф. Филипович Л.О. –  К., 2010 (Krakуw 2004.).

14.00-15.00

Перерва.

Секція 1:   Методологічні проблеми й стратегії визначення статусу і предметного наповнення філософії релігії та феноменології релігії.

15.00-18.00

(по 15 хв. виступ)

1. Забияко Андрей Павлович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения Амурского государственного университета, главный редактор научно-теоретического журнала «Религиоведение»

«Генезис и объект феноменологии  религии в трактовке зарубежного религиоведения»

2. Абрамович Семен Дмитрович, доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри слов’янської філології Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка; співавтор підручника «Релігієзнавство» (К., 2004, з грифом МОНУ)

«Об’єктивність чи індиферентність?»

3. Богачевська Ірина Вікторівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедрою суспільних наук Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі м. Київ

«Методологія лінгвістичного релігієзнавства: між феноменологією та структуралізмом»

4. Черенков Михайло Миколайович, д.філос.н., віце-президент асоціації «Духовне відродження»

«Религия без скобок: феноменология в теологической перспективе»

5. Сарапін Олександр Васильович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри релігієзнавства філософського факультету, Київський національний університет ім.Тараса Шевченка

«Предметні поля філософії релігії та герменевтичної феноменології релігії: їх презентація і можливі кореляції»

6. Надурак Віталій Вікторович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ПрНУ ім. В. Стефаника

«Методологічні підходи у релігійній філософії»

7. Чорноморець Юрій Павлович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології, Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь)

«Феноменологічне споглядання в сучасній католицькій та православній теології (Г.У. фон Бальтазар, Ж.-Л. Маріон, Й. Ратцингер,

Г. Флоровський, Дж. Бер, Дж. Брек, І. Манусакіс)».

8. Христокін Геннадій Володимирович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та політології Національного університету державної  податкової  служби України

«Феноменологічні  підходи в сучасній православній теології (на матеріалі  вчень Г. Флоровського, Зізіуласа, Брека та Манузакіса)».

9. Лімонченко Віра Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

«Феноменологічний підхід до осягнення релігії як долання крайнощів відстороненого академізму та нерефлексивної залученості».

10. Горкуша Оксана Василівна, кандидат філософських наук, науковий співробітник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ

«Філософія релігії як системна концептуалізація світоглядної проекції релігії у перспективі відповідності сучасним суспільним запитам».

11. Титаренко Віта Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, докторант Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

«Філософія ретроспективного прогнозування: особливості еволюційного підходу»

12. Гетьман Дарина Святославівна, аспірантка кафедри релігієзнавства і теології ПрНУ ім. В. Стефаника

«Проблема синтезу теологічного та філософського підходів у феноменології релігії».

Вівторок, 14.12.2010

9.00-11.00

Секція 2 (по 15 хв. виступ): Проблеми історії філософії релігії та феноменології релігії:

1. Hoffmann Henryk, dr hab., profesor UJ, Kierownik Zakładu Historii Religii Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, Polska)

«Krytyka fenomenologii religii Zygmunta Poniatowskiego (1923-1994)»


2. Голянич Михайло Юрійович, кандидат філософських наук, професор кафедри філософії ПрНУ ім. В. Стефаника

«Проективно-гуманістична спрямованість філософсько-релігійної концепції М.Бердяєва»

3. П’ятківський Роман Олександрович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ПрНУ ім. В. Стефаника

«Аргументація буття Бога у світлі філософських дискусій ХVІІ-ХVІІІ ст

4. Новікова Катерина Вадимівна, Здобувач Інституту релігієзнавства Яґеллонського університету (Краків, Польща), магістр теології та філософії

«Пізнання особи в феноменології Едит Штайн»

5. Ksiazek Anna (Анна Ксьонжек)

Jean Jacques Waardenburg i jego krytyka klasycznej fenomenologii religii”

6. Возняк Степан Володимирович, аспірант кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка»

«Релігійна інтонованість філософії М. Гайдеґґера (феноменологічний аспект)»

7. Рохман Богдан Михайлович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ПрНУ ім. В. Стефаника

«Проблема свободи в контексті філософсько-релігійних пошуків А. Камю»

8. Бойчук Наталія Василівна, аспірантка кафедри релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

«Співвідношення філософії та релігії за М.Шелером»

11.30-14.30

Секція 3(по 15 хв. виступ):   Проблема розуміння і тлумачення сутності релігійних феноменів у філософії релігії та феноменології релігії (сакральне, міф, містичний досвід, ритуал, символ та ін.).

1. Banek Kazimierz, dr hab., prof  UJ, Dyrektor Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego  (Kraków, Polska)

«Symbol w religii»

 

2. Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук, професор, Зав.відділом історії релігії і практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди  НАНУ

“Змістовне визначення “національного релігійного досвіду” в сучасному релігієзнавчому дискурсі”.

3. Возняк Володимир Степанович, кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

«Тлумачення природи символа у феноменології»

4. Здіорук Сергій Іванович, завідувач відділу гуманітарної політики Національного Інституту стратегічних досліджень, кандидат філософських наук, доцент, Заслужений діяч науки і техніки України

«Десакралізація феномену віри»

5. Гнатюк Ярослав Степанович, кандидат філософських наук, професор кафедри філософії ПрНУ ім. В. Стефаника

«Інтерпретація історії із перспективи філософії та соціології релігії»

6. Pełka Leonard, dr n. hum., emerytowany nauczyciel akademicki

«Neopogaństwo słowiańskie jako fenomen religii»

7. Кулагіна Ганна Михайлівна, кандидат філософських наук, ст. науковий співробітник Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ

«Інтерпретаційне поле поняття духовного досвіду»

8. Гаврилюк Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, докторант філософського факультету, Київський національний  університет ім. Тараса Шевченка

«Священне в структурі релігійної свідомості: антропологічний аналіз»

9. Дичковська Галина Орестівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ПрНУ ім. В. Стефаника

«Теократія: філософський аналіз феномену»

10 Гаюк Ірина Яківна, кандидат філософських наук, Львівська національна академія мистецтв

«Феноменологія особистості: релігійно-державні виміри»

11. Ковцуняк Світлана Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології  ПрНУ ім. В. Стефаника

«Релігійність і релігієзнавчий світогляд: до проблеми співіснування понять»

12. Возняк Ореста Тарасівна, асистент кафедри релігієзнаства і теології ПрНУ ім. В. Стефаника

«Роль феноменологічного підходу в розумінні молитви»

13 РедколісОлександр Миколайович, аспірант відділу гуманітарної політики Національного Інституту стратегічних досліджень

«Феномен ціннісних орієнтацій у  постмодерному суспільстві»

15.00 – 16.00

Підсумкова сесія.

Висновки, домовленості, проекти на майбутнє.

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s

Хмаринка позначок

%d блогерам подобається це: